O kancelarii:

Adwokat Halina Chustecka specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym i zapewnia kompleksową obsługę prawną klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców, spółek, fundacji, stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych i innych krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych.

Świadczone usługi prawne obejmują udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych, przygotowywanie i opiniowanie projektów umów i innych dokumentów, reprezentowanie klientów przed sądami, organami i innymi instytucjami na każdym etapie postępowania, udział w negocjacjach i mediacjach, kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych i doradztwo prawne w zakresie obrotu gospodarczego.

Dochodzenie roszczeń wynikających ze stosunków cywilnoprawnych, sprawy o zapłatę, windykacja należności, postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające, sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie, m.in. z tytułu wypadków komunikacyjnych, szkody na osobie lub mieniu, sprawy z tytułu rękojmi i gwarancji, ochrona dóbr osobistych, sporządzanie umów cywilnoprawnych (np. sprzedaży, świadczenia usług, zlecenie, o dzieło, o roboty budowlane, najem i dzierżawa) i dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych.

Opracowywanie regulaminów pracy, wynagradzania, instrukcji i procedur dla zakładów pracy, sporządzanie projektów umów o pracę, o odpowiedzialności materialnej, o tajemnicy zawodowej, sporządzanie dokumentów na potrzeby nawiązania, zmiany, zakończenia stosunku pracy, reprezentowanie pracodawców, jak również pracowników w postępowaniach sądowych z tytułu sporów wynikłych ze stosunku pracy (m.in. nawiązanie, zmiana, rozwiązanie stosunku pracy), dochodzenie roszczeń pracowniczych z tytułu wypadku przy pracy, mobbingu, dyskryminacji itp.

Doradztwo klientom korporacyjnym w zakresie prawa gospodarczego, pomoc w procedurze rejestracji podmiotów gospodarczych oraz ich zmian organizacyjnych, opiniowanie i sporządzanie projektów umów, w tym umów spółek, statutów, uchwał, regulaminów i innych dokumentów, wsparcie w negocjacjach warunków współpracy między przedsiębiorcami, reprezentacja w gospodarczych sporach sądowych oraz przed organami administracyjnymi i urzędami, windykacja należności.

Roszczenia z tytułu ochrony własności lub posiadania, zasiedzenie nieruchomości, współwłasność, roszczenia o zniesienie współwłasności i zwrot nakładów, roszczenia odszkodowawcze, służebności gruntowe, osobiste, przesyłu, eksmisja, sprawy wieczystoksięgowe, m.in. o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, hipoteka.

Sprawy małżeńskie: rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa, rozdzielność majątkowa, podział majątku i rozliczenia majątkowe, sprawy o zasądzenie alimentów, istotne sprawy dziecka, w tym ustalenia dotyczące władzy rodzicielskiej, kontakty z dzieckiem, miejsce zamieszkania dziecka, ustalenie ojcostwa, inne sprawy dotyczące stosunków między rodzicami i dziećmi, przysposobienie, opieka i kuratela, ubezwłasnowolnienie.

Stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, odrzucenie spadku, sprawy o zachowek, sprawy związane z dziedziczeniem testamentowym, w tym zapis testamentowy, nieważność testamentu, niegodność dziedziczenia, wydziedziczenie, umowy dotyczące spadku.

Pomoc prawna udzielana jest również w języku francuskim i angielskim.

USŁUGI

Świadczone usługi prawne obejmują udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych, przygotowywanie i opiniowanie projektów umów i innych dokumentów, reprezentowanie klientów przed sądami, organami i innymi instytucjami na każdym etapie postępowania, udział w negocjacjach i mediacjach, kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych i doradztwo prawne w zakresie obrotu gospodarczego.

Prawo Cywilne:

Dochodzenie roszczeń wynikających ze stosunków cywilnoprawnych, sprawy o zapłatę, windykacja należności, postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające, sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie, m.in. z tytułu wypadków komunikacyjnych, szkody na osobie lub mieniu, sprawy z tytułu rękojmi i gwarancji, ochrona dóbr osobistych, sporządzanie umów cywilnoprawnych i dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych.

Prawo Pracy:

Opracowywanie regulaminów pracy, wynagradzania, instrukcji i procedur dla zakładów pracy, sporządzanie projektów umów o pracę, o odpowiedzialności materialnej, o tajemnicy zawodowej, sporządzanie dokumentów na potrzeby nawiązania, zmiany, zakończenia stosunku pracy, reprezentowanie pracodawców, jak również pracowników w postępowaniach sądowych z tytułu sporów wynikłych ze stosunku pracy, dochodzenie roszczeń pracowniczych z tytułu wypadku przy pracy, mobbingu, dyskryminacji itp.

Prawo Gospodarcze:

Doradztwo klientom korporacyjnym w zakresie prawa gospodarczego, pomoc w procedurze rejestracji podmiotów gospodarczych oraz ich zmian organizacyjnych, opiniowanie i sporządzanie projektów umów, w tym umów spółek, statutów, uchwał, regulaminów i innych dokumentów, wsparcie w negocjacjach warunków współpracy między przedsiębiorcami, reprezentacja w gospodarczych sporach sądowych oraz przed organami administracyjnymi i urzędami, windykacja należności.

Prawa rzeczowe:

Roszczenia z tytułu ochrony własności lub posiadania, zasiedzenie nieruchomości, współwłasność, roszczenia o zniesienie współwłasności i zwrot nakładów, roszczenia odszkodowawcze, służebności gruntowe, osobiste, przesyłu, eksmisja, sprawy wieczystoksięgowe, m.in. o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, hipoteka.


Prawo Rodzinne:

Sprawy małżeńskie: rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa, rozdzielność majątkowa, podział majątku i rozliczenia majątkowe, sprawy o zasądzenie alimentów, istotne sprawy dziecka, w tym ustalenia dotyczące władzy rodzicielskiej, kontakty z dzieckiem, miejsce zamieszkania dziecka, ustalenie ojcostwa, inne sprawy dotyczące stosunków między rodzicami i dziećmi, przysposobienie, opieka i kuratela, ubezwłasnowolnienie.

Prawo Spadkowe:

Stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, odrzucenie spadku, sprawy o zachowek, sprawy związane z dziedziczeniem testamentowym, w tym zapis testamentowy, nieważność testamentu, niegodność dziedziczenia, wydziedziczenie, umowy dotyczące spadku.
WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną każdorazowo ustalane jest indywidualnie, po dokonaniu wstępnej analizy sprawy i przedstawieniu Klientowi sposobu jej rozwiązania. Stawka wynagrodzenia uzależniona jest od rodzaju prowadzonej sprawy, stopnia jej zawiłości, dziedziny, której dotyczy oraz wymaganego wkładu pracy i czasu. Istnieje możliwość wyboru sposobu rozliczeń za usługi prawne z uwagi na indywidualne potrzeby Klienta, m.in. rozliczenie ryczałtowe, kosztorysowe, godzinowe. Możliwe jest także rozłożenie płatności na raty. Wynagrodzenie nie obejmuje opłat sądowych, skarbowych, kancelaryjnych ani innych opłat dodatkowych.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Adwokat Halina Chustecka

Telefon : +48 601 362 529
Email : kancelaria@adwokatchustecka.pl
Adres : ul. 3 Maja 14 | 05-816 Michałowice